Działalność


Opinie i ekspertyzy

Instytut przygotowuje opinie prawne oraz ekspertyzy dla instytucji publicznych, organów rządowych, firm i przedsiębiorstw oraz dla agencji i instytucji międzynarodowych, w tym trybunałów i komisji na szczeblu organizacji międzynarodowych. Działalność w tym zakresie dotyczy także opiniowania obowiązujących i projektowanych aktów prawnych.


Interwencje prawne i sprawy precedensowe

Instytut może występować w ochronie praw w imieniu i na rzecz konkretnych osób. Przygotowujemy i ustalamy strategię procesową. Możemy wstąpić do sprawy już trwającej. Przygotowujemy audyt trwających lub zakończonych postępowań z wyszczególnieniem błędów procesowych i ich skutków. Doradzamy w strategii procesowej międzynarodowych postępowań arbitrażowych.

Przygotowujemy skargi i pisma do międzynarodowych organów ochrony prawa, m.in. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


Działalność naukowa i szkoleniowa

Prowadzimy działalność naukową w zakresie prawa i ekonomii. Prowadzimy szkolenia w zakresie szczególnych zagadnień dla organów administracji rządowej i samorządowej, organów ochrony prawa, sądów oraz także dla przedsiębiorców.


Usługi dla NGO's

Prowadzimy działalność prawniczą i audyt dla podmiotów z "trzeciego sektora". Wspomożemy organizacje przed ich powstaniem, w trakcie rejestracji oraz na etapie działalności statutowej. Pomoc mogą uzyskać stowarzyszenia oraz fundacje. Ponadto wspieramy takie podmioty jak: związki zawodowe, zbiorowe organizacje przedsiębiorców, instytuty naukowe, koła rolnicze, spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne. Udzielamy porad prawnych w bieżącej działalności z każdej dziedziny prawa. Przygotujemy i doradzimy podczas procesu uzyskania statusu "Organizacji Pożytku Publicznego" (OPP). Przeprowadzimy audyt i kontrolę w zakresie działalności statutowej i sprawozdawczej. Skontrolujemy prawidłowość sprawozdań przed organami nadzoru lub zasady i rozliczenia przed organami podatkowymi. Przeprowadzimy skutecznie cały proces likwidacyjny podmiotów lub proces łączenia.


Oferta stypendialna

Fundacja udziela stypendia naukowe dla młodych naukowców. Aktualnie pod opieką fundacji jest doktorantka prawa na Universität Augsburg.


Pomoc społeczna dla najbardziej potrzebujących

Fundacja od początku działalności nastawiona była na pomoc dla najbardziej potrzebujących. Fundacja pomaga inwalidom, kombatantom oraz regularnie wspiera działalność statutową Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” z siedzibą w Krakowie.